UE-26KO PLAN PARTZIALAREN ALDAKETA. BEHIN BETIKO ONESPENA.